RAMON LLULL

CRÒNICA D’UN VIATGE MUSICAL PER LA MEDITERRÀNIA MEDIEVAL

Carles Magraner proposa un viatge musical per la Mediterrània medieval de la mà dels viatges de Ramon Llull. Les referències musicals dels seus escrits són breus. En el «Revelatio secretorum artis» del lul·lista del segle XVIII Ivo Salzinger es dedica un apartat que es titula «De Secreto Musicae» on, després de reiterar l’autoritat musical de Boecio i Pitàgores, tracta la divisió del monocordi i les consonàncies, el cercle de quintes i el sistema de solmització de Guido d’Arezzo. Seguint aquest afirma que la música és «ars inventa ad ordinandum multas voces concordantes in uno canto«. Tanmateix, en “L’Arbre de la Ciència’’ on Llull imagina catorze arbres del saber, està l’Arbre humanal en què una de les seves fulles és la música, on diu que al seu parer l’activitat del músic ha “considerar les veus dispostes a ésser altes e baixes e mijanes, longues e breus, grosses e primes, proporcionades als accents de les vocals e de les consonants, per ço que pusca ornar les veus e les melodies dels estruments qui son plaents a oir, e alegrar los coratges dels homens». Altres referències a la música en l’obra de Llull les trobem, per exemple, en la seva “Doctrina Pueril’’, on escriu: «Musica es art per la qual havem doctrina a cantar e sonar esturments dretament, e tost e espau, alsant e baxant e agual los punts e les veus en tal manera que sien concordants diverses veus e sons. On, aquesta art es, fil, atrobada per so que cantant e ab esturments hom sia loador de Deu.E aquesta art tenen los clergues qui canten en l’esgleya per loar Deu, e contra los comensaments d’esta art son los juglás, qui canten e sonen esturments denant los princeps per vanitat mundana”.

Imatge: ©Badische Landesbibliothek, Karlsruhe. Cod. St.Peter perg 92 fol.3v

Com a paràfrasi de la seva autobigrafía de 1311 (“Vida Coetània’’) el programa de concert que presenta Capella de Ministrers circula entre els llocs on va peregrinar Ramon Llull i l’entorn musical que havia en aquests entorns, vinculats també a les obres que va escriure. Així vam començar en el seu pelegrinatge des de Mallorca a Rocamadour i Santiago de Compostel·la l’any 1265. També a Barcelona i Montpeller per visitar el rei Jaume II i on va escriure la seva “Ars Demostrativa’’ (1283) on, al costat de la Universitat de París, va exercir el seu magisteri. Roma, Gènova, Lió, Marsella, Avinyó o Nàpols són altres de les ciutats que visitarem musicalment juntament amb Xipre, Jerusalem, l’Armènia Menor i Tunísia. 

{youtube}wtMvIDJ7uyU{/youtube}

Extracte d’imatges del primer assaig. Pròximament més informació.

Carles Magraner propone un viaje musical por el Mediterráneo medieval de la mano de los viajes de Ramon Llull. Las referencias musicales de sus escritos son breves. En el «Revelatio secretorum artis» del lulista del siglo XVIII Ivo Salzinger se dedica un apartado que se titula «De Secreto Musicae» donde, tras reiterar la autoridad musical de Boecio y Pitágoras, trata la división del monocordio y las consonancias, el círculo de quintas y el sistema de solmización de Guido d’Arezzo. Siguiendo a éste afirma que la música es «ars inventa ad ordinandum multas voces concordantes in uno canto«. Sin embargo en el “Árbol de la Ciencia’’ donde Llull imagina catorce árboles del saber, está el Árbol humanal en el que una de sus hojas es la música, donde dice que a su juicio la actividad del músico debe «considerar las voces dispuestas a ser altas y bajas y medias, largas y breves, gruesas y delgadas, proporcionadas a los acentos de las vocales y las consonantes, por esto que hay que adornar las voces y las melodías de los instrumentos que son placenteras de oír para alegrar los corazones de los hombres». Otras referencias a la música en la obra de Llull las encontramos, por ejemplo, en su “Doctrina Pueril’’, donde escribe: «Música es el arte por el que tenemos doctrina para cantar y sonar los instrumentos derechamente, alzando y bajando, e igual los puntos y las voces en tal forma que sean concordantes las diversas voces y sonidos”.

Como paráfrasis de su autobigrafía de 1311 (“Vida Coetánea’’) el programa de concierto que presenta Capella de Ministrers circula entre los lugares donde peregrinó Ramon Llull y el entorno musical que había en estos entornos, vinculados también a las obras que escribió. Así empezamos en su peregrinaje desde Mallorca a Rocamadour y Santiago de Compostela en el año 1265. También en Barcelona y Montpelier para visitar el rey Jaime II y donde escribió su “Ars Demostrativa’’ (1283) donde, junto a la Universidad de París, ejerció su magisterio. Roma, Génova, Lyon, Marsella, Aviñón o Nápoles son otras de las ciudades que visitaremos musicalmente junto con Chipre, Jerusalén, la Armenia Menor y Túnez.